Deklaracja dostępności

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-23

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Mogą zdarzyć się również sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • załączniki w postaci sanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;
 • na stronie znajdują się zdjęcia, które nie zawsze posiadają opisy alternatywne, co zawiera fotografia, napisy te są sukcesywnie dodawane do starszych zdjęć.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Wejścia do budynku SCK zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczestników wejścia. Jedno z nich zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzi wejście bez schodów, nie mniej jednak w dalszej komunikacji pojawiają się schody bez podjazdów. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony zachodniej. Wejście różni się od poprzedniego tym ,że od parkingu trzeba poruszać się pod górę.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku dworu na parterze mieści się ganek, hall, korytarz, sala główna, dwie sale wystawiennicze, kuchnia oraz dwie toalety , w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie w/w pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie i nie ma szczególnych utrudnień dla poruszających się na wózku inwalidzkim. Piętro z parterem połączone jest schodami . W budynku nie ma windy. Budynek ten połączony jest szklanym przejściem, w którym znajdują się tylko schody bez podjazdów, z budynkiem dawnej oficyny. Na parterze mieści się biuro SCK, trzy niewielkie pracownie, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pokój socjalny. Wszystko połączone wąskim korytarzem, oświetlonym światłem uruchamianym wyłącznie czujnikiem ruchu. Piętro połączone jest schodami , bez podjazdów i windy. Na piętrze znajduje się 9 pokoi, każdy z łazienka oraz pomieszczenie przeznaczone na Jacuzzi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

SCK nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi wewnątrz budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Samorządowe Centrum Kultury nie posiada wyznaczanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku SCK można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą złożyć wniosek o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wniosek należy złożyć przynajmniej 5 dni przed umówionym spotkaniem. Wniosek może być złożony drogą mailową na adres sckdzikowiec@op.pl lub drogą telefoniczną na nr 17 7479029.

Samorządowe Centrum Kultury deklaruje podjęcie działań w celu poprawienia obecnej sytuacji w zakresie dostępności , w szczególności , jeśli chodzi o stronę internetową, która do końca 2021 roku zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych oraz miejsca parkingowego, które również zostanie wydzielone do końca 2021r.